مرکز آزمایشگاه های افلاک نمای دانشگاه فردوسی که با هدف ترغیب و کشف استعداد کودکان و نوجوانان این مرزو بوم شروع به فعالیت نموده است این روزها شاهد حضور چشمگیر دانش آموزان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی که به نوعی دانشمندان فردای جامعه هستند، می باشد.
در این مرکز سعی بر آن شده است تا با انجام آزمایشهای شیمی و فیزیک به شیوه جذاب و مهیج به درک مفاهیم و مطالب این دروس و تقویت شهود فیزیکی کمک کرده و جرقه ای مهمی در ذهن کودکان رقم خورد و مسیر جدیدی پیش روی آنان باز گردد. همچنین در مرکز مرکز آزمایشگاه های افلاک نمای دانشگاه فردوسی با اصول و روش کار با بعضی از وسایل آزمایشگاه و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا شده و با مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و روش بررسی و تحلیل نتایج آشنا می گردند.
آزمایشها شامل مباحث تکانه، نوسان، فشارهوا، سیالات، کار با نیتروژن مایع و.... خواهد بود که با طرح درسی متناسب با دوره های آموزشی ارائه خواهد شد.
در کنار این آزمایشها ، این آِینده سازان کشور از سالن اصلی افلاکنما بازدید داشته و کار با تلسکوپ را نیز خواهند آموخت.