سازنده:

شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس

حمایت کنندگان:

 

دانشگاه فردوسی مشهد 

انجمن نجوم مشهد

گروه معماری ساو

شرکت سوله خراسان 

انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران

 

شرکت دانش بنیان نهامین پردازان آسیا

 

 

 

کسانی که به ما یاری رساندند:

 • هیات رئیسه محترم دانشگاه فردوسی مشهد
 • مسئولین و کارشناسان محترم مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد
 • مسئولین و کارشناسان محترم مدیریت امور ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه فردوسی مشهد
 • جناب آقای دکتر شهرام عباسی
 • جناب آقای دکتر کامل نیا
 • جناب آقای دکتر حسین طباطبایی یزدی

 

 

اعضای ارشد و تیم کاری:

 

 • مدیر پروِژه: آقای محمدهادی طباطبایی
 • ناظر مقیم: آقای امین رضایی
 • ناظر کل: آقای دکتر جواد طباطبایی یزدی
 • مدیر پیمان: آقای حسین نصرالله زاده
 • مدیر بخش نرم افزار: آقای محمدرضا آرشیان
 • مدیر بخش روابط عمومی: خانم گلناز محمودی مقدم
 • مدیر بخش اداری و مالی: خانم خدیجه واحدی

گروه فنی:

 • آقای هادی محمد زاده
 • آقای امین رضایی
 • آقای حسین نصرالله زاده
 • آقای مهدی نصرالله زاده
 • آقای محمد رضا همتی

گروه محتوایی:

 • خانم الهه آرشیان
 • خانم مریم ملی
 • خانم سارا مادرشاهیان
 • آقای محمد آل مراد
 • آقای مصطفی مکارم
 • آقای محمد مهدی مطیعی
 • خانم ساره عطایی
 • آقای ایمان احدی اخلاقی
 • خانم محبوبه حدادی
 • آقای محمدرضا آرشیان

گروه مستند سازی:

 • آقای محمد جواد صفاران
 • آقای علی فتح الله زاده
 • خانم خدیجه واحدی

 

طراحی و ساخت:

اعضای ارشد و تیم کاری

 • مدیر پروِژه: آقای محمدهادی طباطبایی
 • ناظر مقیم: آقای امین رضایی
 • ناظر کل: آقای دکتر جواد طباطبایی یزدی
 • مدیر پیمان: آقای حسین نصرالله زاده
 • مدیر بخش نرم افزار: آقای محمدرضا آرشیان
 • مدیر بخش روابط عمومی: خانم الهه آرشیان 

گروه فنی

 • آقای هادی محمد زاده
 • آقای امین رضایی
 • آقای حسین نصرالله زاده
 • آقای مهدی نصرالله زاده
 • آقای محمد رضا همتی

گروه مستند سازی

 • آقای محمد جواد صفاران
 • آقای علی فتح الله زاده

گروه محتوایی

 • خانم الهه آرشیان
 • خانم مریم ملی
 • خانم سارا مادرشاهیان
 • آقای محمد آل مراد
 • آقای مصطفی مکارم
 • آقای محمد مهدی مطیعی
 • خانم ساره عطایی
 • آقای ایمان احدی اخلاقی
 • خانم محبوبه حدادی
 • آقای محمدرضا آرشیان

کسانی که به ما یاری رساندند

 • هیات رئیسه محترم دانشگاه فردوسی مشهد
 • مسئولین و کارشناسان محترم مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد
 • مسئولین و کارشناسان محترم مدیریت امور ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه فردوسی مشهد
 • جناب آقای دکتر شهرام عباسی
 • جناب آقای دکتر کامل نیا
 • جناب آقای دکتر حسین طباطبایی یزدی