ثبت نام دوره های نجوم پاییز

ثبت نام دوره های نجوم پاییز

ردیفنام دورهرده سنیتعداد جلساتشروع دورهروز کلاسساعتشهریه (ریال)تاریخ  ثبت نام1گذری به آسمان 1  9تا146+197/07/19پنج شنبه18 16الی900,00097/07/13 97/06/25لغایت2گذری به آسمان 2  9تا146+197/07/14شنبه19 17الی950,00097/07/13 97/06/25لغایت3ستاره شناسی 1 15سال به بالا6+197/07/15یکشنبه و سه شنبه19 17الی1,000,00097/07/13 97/06/25لغایت4ستاره شناسی 2 15سال به بالا6+197/07/16دوشنبه و چهارشنبه19 17الی1,100,00097/07/13 97/06/25لغایت5ستاره شناسی 3 15سال
به بالا9+197/07/14شنبه17 15:30الی1,200,00097/07/13 97/06/25لغایت
  • شروع ترم پاییز 1397 از تاریخ 97/07/14 می باشد. 
  • تلفن تماس: 38799453 -09362289758