شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس با همکاری انجمن نجوم مشهد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی زیر درتابستان۱۳۹8 نموده است:

کارگاه های آموزشی ترمیک نجوم:

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۱

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

تعداد جلسات تئوری: 7                     عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه و سهشنبه  ساعت 11 9 شروع کارگاه از 9 تیرماه (صبح)

لینک ثبت نام:   https://nikaro.ir/singlePage?id=299

 

و روزهای یکشنبه و سهشنبه  ساعت ۱6 ۱4 شروع کارگاه از 9 تیرماه(عصر)

لینک ثبت نام:  https://nikaro.ir/singlePage?id=300

 

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۲

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

تعداد جلسات تئوری: ۶                      عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه و سهشنبه  ساعت ۱3 ۱1 شروع کارگاه از 9 تیرماه(صبح)

لینک ثبت نام:  https://nikaro.ir/singlePage?id=301

 

و روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 18 16 شروع کارگاه از 9 تیرماه(عصر):

لینک ثبت نام  :https://nikaro.ir/singlePage?id=302

با ثبت نام از نیکارو و دعوت دوستانتون میتوانید از تخفیف 10هزار تومانی کیف پول استفاده کنید.

 

 

 

 

 

ورود