کارگاه های آموزشی ترمیک نجوم:

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۱

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

تعداد جلسات تئوری: 7                     عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه و سه شنبه  ساعت 11-13 شروع کارگاه از 8 مرداد ماه (صبح)

  لینک ثبت نام: https://nikaro.ir/singlePage?id=384

و روزهای شنبه و چهار شنبه  ساعت14:30-16 شروع کارگاه از16مردادماه(عصر)

لینک ثبت نام: https://nikaro.ir/singlePage?id=385

 

********************************************************

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۲

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

تعداد جلسات تئوری: ۶                      عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه و سه شنبه  ساعت 9-11شروع کارگاه از 8مرداد ماه(صبح)

لینک ثبت نام:       https://nikaro.ir/singlePage?id=386

 

روزهای شنبه چهارشنبه   ساعت16:30-18 شروع کارگاه از 16 مرداد ماه(عصر)

 لینک ثبت نام: https://nikaro.ir/singlePage?id=387

 

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب رسیدن کلاس ، میتوانید در دوره بعدی شرکت نمایید.
  توجه مهم: لطفا زمانهای اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

 

ورود