شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس با همکاری انجمن نجوم مشهد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی زیر در بهار۱۳۹8 نموده است:

کارگاه های آموزشی ترمیک نجوم:

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۱

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: 7                     عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و سهشنبه  ساعت ۱6 ۱4 شروع کارگاه از 17 اردیبهشت ماه

مبلغ ثبت نام: 110000 تومان


نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۲

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                      عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 18 16 شروع کارگاه از 14 اردیبهشت ماه

مبلغ ثبت نام: 120000 تومان


نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۳

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۳

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 63۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: 8                   عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه ساعت 14:30 الی 16و ساعت16 الی18شروع کارگاه از 15 اردیبهشت ماه

مبلغ ثبت نام : 130۰۰۰ تومان


مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، درب شرقی، افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد

 

کلاس ستاره شناسی 1 110,000ت

 • مهلت: 1398/02/14
 • منقضی شده

کلاس ستاره شناسی2 120,000ت

 • مهلت: 1398/02/14
 • منقضی شده

کلاس ستاره شناسی3 130,000ت

 • مهلت: 1398/02/14
 • منقضی شده

ستاره شناسی 1 ویژه اعضای انجمن 99,000ت

 • مهلت: 1398/02/14
 • منقضی شده

ستاره شناسی2ویژه اعضای انجمن 108,000ت

 • مهلت: 1398/02/14
 • منقضی شده

ستاره شناسی3ویژه اعضای انجمن 117,000ت

 • مهلت: 1398/02/14
 • منقضی شده

ورود