این نمایش روایتی از مشکلات سفر به ماه و چالش های علمی این اکتشاف است. همچنین با معرفی جایزه ی Xprize  مشکلاتی که تیم های شرکت کنده بر آنها فائق آمده اند مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.

در تمامی اکران اصول بهداشتی رعایت شده و به همه شرکت کنندگان ماسک تقدیم میگردد.

ورود