این برنامه به علت همه گیری ویروس کرونا لغو گردید

نمایش جذاب زمین تا آسمان (منظومه شمسی)

زمان: پنجشنبه 26 فرردین ماه

ساعت:18

ظرفیت:32نفر(بعلت شیوع بیماری کرونا اکران با 50 درصد ظرفیت برگزار خواهد شد)

مکان:انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد

 

در تمامی اکران اصول بهداشتی رعایت شده و به همه شرکت کنندگان ماسک تقدیم میگردد.

ورود