آسمان شب یکی از نعمت های طبیعت که خداوند آن را در اختیار بشر قرار داده تا بتواند با آن رابطه برقرار کند و از آن به عنوان راهنما و آزمایشگاه نجومی استفاده کند. آسمان شب، این طبیعت فراموش شده، بیش از 4500 سال است که مورد توجه بشر قرار می گیرد و این آثار باستانی از دیرباز تا کنون مورد کاوش انسان قرار گرفته است.

ما در افلاکنمای دانشگاه فردوسی  این قابلیت را خواهیم داشت که خارج از هرگونه اضطراب . بدور از آلودگی نوری شهری به تماشای آسمان شب بنشینیم و از آن لذت بریم و بر آموزه هامان افزونه گردد.

ورود