انیمیشن "بی گوشه"که به صورت تعاملی "interactive" تهیه و طراحی گردیده است قابلیت آن را دارد که با تعامل  و ارتباط گیری با کودکان فضای آموزشی مهیج و زیبایی را برای این رنج سنی فراهم آورد. این انیمیشن با زبان کودکانه به آموزش های متناسب با سن کودکان (4-6 ساله) می پردازد و فضای آشنایی با ستارگان آسمان را در اختیار کودکان قرار می دهد.

ورود