دوره آشنایی با ستاره شناسی 1
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب16 سال به بالا
تعداد جلسات:8 جلسه
روز های کلاس: یکشنبه و سه شنبه 15تا16:30
شروع کارگاه از 10 شهریور ماه 99
شرکت در برامه پیش نیاز:ندارد
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
مبلغ ثبت نام:169000تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ثبت نام در دوره ی ستاره شناسی 1

 

دوره آشنایی با ستاره شناسی 2
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب16 سال به بالا
تعداد جلسات:8 جلسه
روز های کلاس: یکشنبه و سه شنبه 17:15 تا 18:45


شروع کارگاه از 10 شهریور ماه 99
شرکت در برامه پیش نیاز:دارد
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
مبلغ ثبت نام:189000تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ثبت نام در دوره ی ستاره شناسی 2

 

دوره آشنایی با ستاره شناسی 3
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب16 سال به بالا
تعداد جلسات:8 جلسه
روز های کلاس:شنبه و دوشنبه
شروع کارگاه از 10 شهریور ماه 99
شرکت در برامه پیش نیاز:دارد
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
مبلغ ثبت نام:249000تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ثبت نام در دوره ی ستاره شناسی 3

ورود