دوره سفری به آسمان 3
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب : نوجوان (12تا15 سال)
تعداد جلسات : 3 جلسه

روز های کلاس : یکشنبه 16 تا 18

شروع کارگاه از 12 بهمن ماه  99
شرکت در برنامه پیش نیاز : دارد
مدت زمان هر جلسه: 120 دقیقه
مبلغ ثبت نام : 179000تومان

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود