نور پدیده ای نام آشنا ومهم در زندگی بشر! با وجود آلودگی نوری سهم ما از آسمان شب چقدر است؟ مقدار نور ساطع شده از اجرام موجود در فضا، در رصد آنها چه تاثیری دارد؟

ورود