نمایش تاریکی

تاریخ پنجشنبه 13 خرداد ساعت 18:30

این برنامه با 50 درصد ظرفیت سالن برگزار می شود.

هزینه بلیط: 32000 تومان .

گروه سنی:  بزرگسال.

محل برگزاری:انگاریوم ، آسمان نمای  دانشگاه فردوسی مشهد.

ورود