«تاریکی» همیشه ترسناک نیست. بخش قابل توجهی از جهان هستی را ماده ای تشکیل می دهد که به سبب عدم شناخت، آن را «ماده ی تاریک» نام گذاری می کنند. در نمایش ماده ی تاریک شما با آخرین دستاورد های این حوزه، برخی نظریه های مطرح دنیا و تاثیر ماده ی تاریک بر دنیا آشنا خواهید شد.
در این برنامه به تمامی شرکت کنندگان بلیط شرکت در قرعه کشی تلسکوپ تقدیم میگردد.
برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی با نمایش با نصف ظرفیت سالن برگزار میشود.

ورود