مشهد انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می نماید:
ویژه برنامه خورشیدگرفتگی تیر ماه 1399 در
کارگاه ویژه 360 درجه  با محوریت خورشیدگرفتگی
امکان رصد رایگان با تلسکوپهای مجهز
امکان تهیه عینک های مخصوص خورشیدگرفتگی 

و....

ورود