مشهد انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می نماید:
ویژه برنامه خورشیدگرفتگی دی ماه 1398 در
کارگاه ویژه 360 درجه  با محوریت خورشیدگرفتگی
امکان رصد رایگان با تلسکوپهای مجهز
امکان تهیه عینک های مخصوص خورشیدگرفتگی (فیلتر مایلار آلمان)

و....

ورود