ظرفیت هر سانس فقط 10 نفر

رصد به صورت نیمه خصوصی برگزار خواهد شد

در این کارگاه رصدی به صورت تخصصی، رصد ماه آموزش داده میشود.

10درصد تخفیف ویژه اعضای انجمن نجوم مشهد

شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است.

قیمت48000تومان

ورود