نمایش جذاب زمین تا آسمان (منظومه شمسی)

زمان: پنجشنبه 13 آبان ماه در دو سانس 

سانس اول ساعت 17:30 الی18:30

سانس  دوم ساعت 18:45 الی 19:45

ظرفیت:32نفر(بعلت شیوع بیماری کرونا اکران با 50 درصد ظرفیت برگزار خواهد شد)

مکان:انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد

 

در تمامی اکران اصول بهداشتی رعایت شده و به همه شرکت کنندگان ماسک تقدیم میگردد.

ورود