انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی برگزار می کند:

«اکران 360 نمایش تاریکی   "Dark" »

یک دور همی خانوادگی علمی است که به مناسبت روز دانش آموز رونمایی می شود!

 

ورود