زمان: پنجشنبه 27 خرداد  ماه

ساعت: 18:30

ظرفیت:32نفر(بعلت شیوع بیماری کرونا اکران با 50 درصد ظرفیت برگزار خواهد شد)

مکان:انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات برنامه : در این برنامه با اجرام عمق آسمان و انواع آنها آشنا می شوید .

ورود