طراحی یک ماموریت فضایی

پنجشنبه 3 تیرماه ساعت 19:00 الی 20:00

در انگاریوم ، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد 

«طراحی یک ماموریت فضایی» یک نمایش ساده ی آسمان نما نیست! در این نمایش، شما به عنوان یک دانشمند قادر خواهید بود تا یک عملیات فضایی را طراحی و مدیریت نمایید. ممکن است به تناسب انتخاب های خود در این راه شکست خورده و یا موفق شوید!

این برنامه مهیج میتواند تفریح مناسب خانوادگی یا دوستانه باشد.

ورود