طراحی یک ماموریت فضایی

پنجشنبه 6 آبان ماه ساعت در دوسانس 

سانس اول ساعت 17:00 الی 18:00

سانس دوم ساعت 18:30 الی 19:30

در انگاریوم ، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد 

«طراحی یک ماموریت فضایی» یک نمایش ساده ی آسمان نما نیست! در این نمایش، شما به عنوان یک دانشمند قادر خواهید بود تا یک عملیات فضایی را طراحی و مدیریت نمایید. ممکن است به تناسب انتخاب های خود در این راه شکست خورده و یا موفق شوید!

این برنامه مهیج میتواند تفریح مناسب خانوادگی یا دوستانه باشد.

ورود