حامیان ما:

 
 

اعضای شرکت

 • مدیریت: محمد هادی طباطبائی یزدی
 • روابط عمومی: مجید صادقیان
 • دپارتمان نرم افزار: محمدرضا آرشیان، رامین خالق نظری
 • آموزش و محتوا: الهه آرشیان
 • امور اداری: نگین جهانی
 

گروه برنامه گردانی و فنی

 • رامین خالق نظری احمد آبادی
 • حدیثه نبوی
 • ملیکا درودی
 • سعید بیات
 • حسین استجلو
 • هدیه بکاولی
 • هدی بکاولی
 • سارا رحمانی
 • نسیم جهانی

مشاور

 • دکتر شهرام عباسی
 • دکتر ایمان احدی اخلاقی
 • دکتر مهدی مطیعی