گرودونه منظومه شمسی-f002

انگاره فیزیک توس
"از 5 امتیاز"

24,000تومان

گردونه منظومه شمسی به شمااین امکان را میدهد که اطلاعاتی نظیر دوره تناوب انتقالی، دوره تناوب وضعی، انحراف محور و.. اجرام موجود در منظومه شمسی در یک نگاه و با چرخاندن گردون داشته باشید.

اطلاعاتی که گردونه منظومه شمسی راجب به هر جرمی در منظومه شمسی به شما می‌دهدشامل:

 • دوره تناوب انتقالی
 • دوره تناوب وضعی
 • وا حد AU
 • سرعت مداری
 • خروج از مرکز
 • انحراف محور
 • علامت زمین
 • فاصله از خورشید دنباله دار هالی
 • مقدار منفی تناوب زهره

تعاریف و توضیحات
دوره تناوب انتقالی: مدت زمانی که طول میکشد یک جسم آسمانی یک دور کامل حول جسم مرکزی خود بگردد را دوره تناوب حرکت انتقالی می گویند،مثلاً دوره تناوب حرکت انتقالی زمین مدت زمانی است که طول میکشد زمین یک دوره کامل حول خورشید به گردد که برابر با ۳۶۵ روز می‌باشد.


دوره تناوب وضعی: مدت زمانی که طول می‌کشد تا سیاره، یک دوره کامل دور محور دوران خود به چرخت را دوره تناوب حرکت وضعی سیاره می گویند، مثلاً دوره تناوب وضعی زمین مدت زمانی است که زمین یک دوره کامل حول محور قطب های خود میچرخد که برابر با ۲۴ ساعت می باشد.


واحد AU:مخفف astronomical unit تقریباً برابر با ۱۵۰ میلیون کیلومتر است.


سرعت مداری: ۳۰ کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می‌گردد.


خروج از مرکز: از نظر هندسی،خروج از مرکز یک بیضی نسبت به فاصله کانونی بیضی به قطر بزرگتر از آن است و آن را با e=c/a که در آن c فاصله کانونی و a قطر اطوال بیضی است تعریف می کنند. از آنجا که مدار تمامی اعضای منظومه شمسی (به غیر از بعضی از دنباله دارها که مدار شان سهموی و حضوری است) بیضوی شکل است. خروج از مرکز آن ها بیانگر میزان کشیدگی یا بیضی بودن مدار آنهاست، به این صورت که اگرe=0 باشد به این معنا است که کانون‌های بیضی در مرکز آن منطبق قند و مدار آنها دایره ای شکل است و e=1 نشان دهنده کشیدگی ترین بیضی است. به عنوان مثال خروج از مرکز مدار زمین در حدود ۰/۰۲ است ان می‌دهد مدار زمین تقریباً دایره ای شکل است اما خروج از مرکز دنباله‌دار هالی ۰/۹۷ است که نشان‌دهنده کشیدگی بسیار زیاد مدار این دنباله دار میباشد.
انحراف محور:محور چرخش سیارات به دور خودشان در صفحه دایره البروج عمود نمی باشد �که همواره انحرافی دارد که به آن انحراف محور سیاره می‌گویند و مقدار آن برابر است با زاویه ای که خط عمود بر دایره البروج با محور سیاره میسازد.
علامت زمین: در جلوی مقادیری قرار دارد که نسبت به زمین سنجیده می شود. در این گردونه جرم و قطر سیارات نسبت به زمین نوشته شده است. مثلاً در خانه قطر عطارد مقدار ۰/۳۸۲ به همراه علامت زمین به معنای این است که قطر عطارد ۰/۳۸۲برابر زمین است.
فاصله از خورشید دنباله دار هالی: AU۰/۵۸۷ مینیمم فاصله دنباله‌دار هالی از خورشید می باشد و یا به عبارت دیگر فاصله حضیض مدال حالی از خورشید است.
مقدار منفی تناوب زهره:۲۴۳- روز به این معنا است که زهره در جهت خلاف زمین و دیگر سیارات که پادساعتگرد دور خورشید میچرخد به صورت ساعتگرد دور خورشید می‌گردد.

دسته بندی :

گردونه منظومه شمسی به شمااین امکان را میدهد که اطلاعاتی نظیر دوره تناوب انتقالی، دوره تناوب وضعی، انحراف محور و.. اجرام موجود در منظومه شمسی در یک نگاه و با چرخاندن گردون داشته باشید.

اطلاعاتی که گردونه منظومه شمسی راجب به هر جرمی در منظومه شمسی به شما می‌دهدشامل:

 • دوره تناوب انتقالی
 • دوره تناوب وضعی
 • وا حد AU
 • سرعت مداری
 • خروج از مرکز
 • انحراف محور
 • علامت زمین
 • فاصله از خورشید دنباله دار هالی
 • مقدار منفی تناوب زهره

تعاریف و توضیحات
دوره تناوب انتقالی: مدت زمانی که طول میکشد یک جسم آسمانی یک دور کامل حول جسم مرکزی خود بگردد را دوره تناوب حرکت انتقالی می گویند،مثلاً دوره تناوب حرکت انتقالی زمین مدت زمانی است که طول میکشد زمین یک دوره کامل حول خورشید به گردد که برابر با ۳۶۵ روز می‌باشد.


دوره تناوب وضعی: مدت زمانی که طول می‌کشد تا سیاره، یک دوره کامل دور محور دوران خود به چرخت را دوره تناوب حرکت وضعی سیاره می گویند، مثلاً دوره تناوب وضعی زمین مدت زمانی است که زمین یک دوره کامل حول محور قطب های خود میچرخد که برابر با ۲۴ ساعت می باشد.


واحد AU:مخفف astronomical unit تقریباً برابر با ۱۵۰ میلیون کیلومتر است.


سرعت مداری: ۳۰ کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می‌گردد.


خروج از مرکز: از نظر هندسی،خروج از مرکز یک بیضی نسبت به فاصله کانونی بیضی به قطر بزرگتر از آن است و آن را با e=c/a که در آن c فاصله کانونی و a قطر اطوال بیضی است تعریف می کنند. از آنجا که مدار تمامی اعضای منظومه شمسی (به غیر از بعضی از دنباله دارها که مدار شان سهموی و حضوری است) بیضوی شکل است. خروج از مرکز آن ها بیانگر میزان کشیدگی یا بیضی بودن مدار آنهاست، به این صورت که اگرe=0 باشد به این معنا است که کانون‌های بیضی در مرکز آن منطبق قند و مدار آنها دایره ای شکل است و e=1 نشان دهنده کشیدگی ترین بیضی است. به عنوان مثال خروج از مرکز مدار زمین در حدود ۰/۰۲ است ان می‌دهد مدار زمین تقریباً دایره ای شکل است اما خروج از مرکز دنباله‌دار هالی ۰/۹۷ است که نشان‌دهنده کشیدگی بسیار زیاد مدار این دنباله دار میباشد.
انحراف محور:محور چرخش سیارات به دور خودشان در صفحه دایره البروج عمود نمی باشد �که همواره انحرافی دارد که به آن انحراف محور سیاره می‌گویند و مقدار آن برابر است با زاویه ای که خط عمود بر دایره البروج با محور سیاره میسازد.
علامت زمین: در جلوی مقادیری قرار دارد که نسبت به زمین سنجیده می شود. در این گردونه جرم و قطر سیارات نسبت به زمین نوشته شده است. مثلاً در خانه قطر عطارد مقدار ۰/۳۸۲ به همراه علامت زمین به معنای این است که قطر عطارد ۰/۳۸۲برابر زمین است.
فاصله از خورشید دنباله دار هالی: AU۰/۵۸۷ مینیمم فاصله دنباله‌دار هالی از خورشید می باشد و یا به عبارت دیگر فاصله حضیض مدال حالی از خورشید است.
مقدار منفی تناوب زهره:۲۴۳- روز به این معنا است که زهره در جهت خلاف زمین و دیگر سیارات که پادساعتگرد دور خورشید میچرخد به صورت ساعتگرد دور خورشید می‌گردد.

امتیاز کاربران به : گرودونه منظومه شمسی-f002
{{x.rating_title}}
{{x.rate}}

برای ثبت نظر، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید

ورود

نظرات کاربران:

{{comment.comment}}


{{comment.add_time | jdate}}

{{comment.creator_name}}