ظرفیت: 32نفر.

هزینه بلیط: 24000 تومان.

گروه سنی:  بزرگسال.

محل برگزاری:انگاریوم افکنمای دانشگاه فردوسی مشهد.

ورود